آخرین مطالب

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس شانزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس شانزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس شانزدهم ?Lesson 16: Where Are You From اهل کجا هستید؟ خلاصه داستان/ Summary Anna interviews tourists on the National Mall in Washington, DC. She learns about where they are from and the .languages they speak آنا  در بازار ملی در واشنگتن دی سی با گردشگران مصاحبه می کند. او در مورد اینکه اهل کجا هستند …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پانزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پانزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پانزدهم !Lesson 15: I Love People-Watching  من نگاه کردن به مردم را دوست دارم. خلاصه داستان/ Summary Anna and her friends are eating lunch outside on a beautiful day in Washington, DC. They are people-watching. They like seeing the many different people walking by آنا و دوستانش در یک روز زیبا در واشنگتن دی سی …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهاردهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهاردهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهاردهم ?Lesson 14: How About This این چطوره؟ خلاصه داستان/ Summary Anna is going to the theater with her friends. She does not know what to wear. She looks in a magazine to get help and gets a surprise آنا با دوستانش به تئاتر می رود. او نمی داند چه چیزی باید بپوشد. او به …

ادامه مطلب»