آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هشتم

!Lesson 28: I Passed It

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هشتم

خلاصه داستان/ Summary

Anna tells her roommate, Marsha, about the problems she had in her driving test. Then Anna says she wants to drive to a special place in Washington, D.C. Where will she drive?

آنا با هم اتاقی  خود، مارشا، در مورد مشکلاتش در امتحان رانندگی صحبت می کند. سپس آنا می گوید که می خواهد به یک محل خاص در واشنگتن، دی سی برود و  رانندگی کند.

کجا رانندگی خواهد کرد؟

تمرین صحبت کردن/ Speaking

Learn to pronounce the new words for this lesson. You can also learn about the imperative verb form

یاد می گیرید که کلمات جدید را برای این درس تلفظ کنید. شما همچنین می توانید در مورد فرم فعل ضروری یاد بگیرید

تمرین تلفظ/ Pronunciation

Use this video to learn about how people say “well” to give bad news, or an answer someone does not expect

از این ویدیو برای یادگیری در مورد چگونگی گفتن “well”” برای دادن خبر بد دادن یا دان جواب به کسی که انتظار شنیدنش را ندارد استفاده کنید.

متن مکالمه/ Conversation

!Anna: Hello! Guess what this is? This is my driver’s license! I passed my driving test
آنا: سلام! حدس بزنید این چیست؟ این گواهینامه رانندگی من است! من آزمون رانندگی ام را گذراندم
!Today, I rented a car so I can drive around Washington, D.C. You can see more of the city this way. Marsha
امروز من یک ماشین را اجاره کردم، بنابراین می توانم در اطراف واشنگتن، دی سی رانندگی کنم. تو می توانی این شهر را بیشتر ببینی مارشا
?Marsha: Anna, did you get your driver’s license
مارشا: آنا، آیا گواهی نامه رانندگیت  را گرفتی؟
Anna: I did! But it was not easy
آنا: گرفتم ! اما  آسان نبود
?Marsha: Why? What happened
مارشا: چرا؟ چی شد
Anna: Well, you know, I can drive farm equipment really well. But I was really nervous driving in Washington, D.C. traffic
آنا: خوب می دونی من واقعا به راحتی می تونم ماشین آلات کشاورزی را برونم  اما رانندگی در واشنگتن دی سی منو عصبی می کنه.
?Marsha: Did you pass the test the first time
مارشا: آیا اولین بار آزمون که آزمون دادی قبول شدی؟
.Anna: Well…no. But I did pass the second time
آنا: نه. اما در بار دوم قبول شدم.
?Marsha: What happened during the first test
مارشا: چه اتفاقی در اولین که امتحان دادی افتاد؟
.Anna: It started fine
آنا: من خوب شروع کردم.
?John: Okay … Anna. Is your seatbelt buckled
جان: اوکی آنا کمربند ایمنی رو ببند.
.Anna: Yes, sir
آنا: بله آقا
.John: Great. Please start the car
جان: عالیه. لطفا ماشین را روشن کن.
.Anna: (to herself) Okay, Anna, start the car.Started the car. Good job, Anna
آنا: (با خودش) خوبه آنا ماشین را روشن کن. ماشین را روشن کن. خوبه آنا
?John: Why are you talking to yourself
جان: چرا با خودتان صحبت می کنید؟
.Anna: I am a little nervous. When I’m nervous, I talk to myself
Anna: من کمی عصبی هستم هنگامی که من عصبی هستم، با خودم صحبت می کنم
.John: You don’t need to be nervous
جان: شما لازم نیست که عصبی باشید
Anna: Listen to that engine!
!John: Please, stop pushing the gas pedal
جان: لطفا پدال گاز را متوقف کنید
.Anna: Sorry
آنا: متاسفم
.John: Okay, when you are ready, turn
جان: وقتی ماده شدی روشن کن.
!Anna: Great
آنا: بله
John: Not now! You almost hit that car
جان: نه الان! شما تقریبا این خودرو را تجربه کردید
Anna: You said  turn
آنا: شما گفتید روشن کن.
.John: Look first! There were cars in the street
جان: ابتدا نگاه کنید در خیابان اتومبیل بود
!Anna: Please don’t yell at me
آنا: لطفا سر من داد نزنید!
.John: I’m sorry! I was afraid
جان: متاسفم، شما ترسیدید.
.Anna: You were yelling
آنا: شما فریاد زدید.
!!John: Look out for that car! Brake! Brake
جان: به آن ماشین نگاه کن! ترمز! ترمز
!Anna and John: Ahhh
آنا و جان: آه
?Anna: Why is everyone honking at us
چرا همه برای ما بوق می زنند؟
John: You were driving too slow! Anna, stay on the street
جان: شما خیلی آهسته رانندگی کردید آنا، در خیابان مانده اند.
.John: Hands on the wheel, Anna
جان: دست بر روی چرخ، آنا
?Anna: What’s that sound
آنا: این صدا چیi؟
.John: That, Anna, is the police
جان: آنا، این پلیس است
.Marsha: That sounds awful
مارشا: این افتضاح است.
!Anna: Yes, it did not go well. But, I practiced and passed the second time
آنا: بله، خوب کار نکردم. اما، دومین بار تمرین کردم و قبول شدم.
?Marsha: Do you know where you want to take your first drive in Washington, D.C
مارشا: می دونی برای اولین بار می خواهی در کجای واشنگتن دی سی رانندگی کنی؟
!Anna: Yes! Let’s go
آنا: بله بیا بریم.
!Anna: There it is … the White House
آنا: آنجا … کاخ سفید است
?Marsha: Anna, you do know you can’t drive up to the White House, don’t you
مارشا: آنا، تو نمی دونی که نمی تونی به سمت کاخ سفید رانندگی کنی، نمی دونی؟
!Anna: Yes. No. I didn’t know. I guess we walk from here
آنا: نه ن نمی دونستم. من گمان می کنم ما باید پیاده بریم.
Anna: Sometimes you can see more of Washington, D.C. in a car. If you want to see the White House, you need to walk. Until next time … !
آنا: شما می توانید بیشتر مکان های واشنگتن دی سی در ماشین را ببینید. اگر می خواهید کاخ سفید را ببینید، باید پیاده بروید. تا دفعه بعد … !
آموزش زبان انگلیسی با استفاده از مجموعه آموزش زبان نصرت انگلیسی فقط در ۹۰ روز امکان پذیر است. اگر شما می خواهید علاوه بر زبان انگلیسی زبان های دیگر دنیا را هم یاد بگیرید باز هم سایت زبان نصرت برای شما برنامه دارد. اگر می خواهید برای تجارت و یا سیاحت به کشورهای عربی سفر کنید حتما نیاز به مجموعه  آموزش نصرت عربی خواهید داشت. طرفداران  آموزشزبان آلمانی و فرانسه هم می توانند از مجموعه زبان نصرت آلمانی و زبان نصرت فرانسوی استفاده کنند.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *