آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس ششم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس ششم

خلاصه مکالمه/ Summary

Anna is looking for the gym in her new apartment building. She meets Pete and he gives her directions. Anna finds many different places in the apartment building. Finally, she finds the gym.

آنا به دنبال ورزشگاه در آپارتمان جدید خود است. او با پیت ملاقات می کند و پیت به او مکان باشگاه را می گوید. آنا مکان های مختلفی را در ساختمان آپارتمان پیدا می کند. در نهایت، او باشگاه را پیدا می کند.

صحبت کردن/ Speaking

Watch the video and practice the new words and learn about using prepositions. You can also download the .worksheet and practice with a friend

ویدیو را تماشا کنید و کلمات جدید را تمرین کنید و نحوه استفاده کردن از پیشنهادات را بیاموزید. شما همچنین می توانید .worksheet را دانلود و تمرین کنید با یک دوست

تمرین تلفظ/ Pronunciation

In this video, you ​learn about how Americans greet each other in informal situations. You will also learn how to ask clarification questions by beginning your sentence with a statement, then making your voice go up at the end of the sentence to form a question

در این فیلم یاد می گیرید که آمریکایی ها در محیط هایی غیر رسمی چگونه تبریک می گویند. شما همچنین می توانید با شروع یک جمله با یک کلمه مشخص سوالت خود را به صورت شفاف و واضح بپرسید. سپس صدای خود را در انتهای جمله بالا بیاورید تا یک سوال ایجاد کنید

متن مکالمه/ Conversation

Anna: Hi there! I’m Anna and I live in Washington, D.C. Every day I learn more about this great city. People in Washington like to work out! Oh, hi, Pete. How’s it going
آنا: سلام! من آنا هستم و من در واشنگتن دی سی زندگی می کنم هر روز بیشتر در مورد این شهر بزرگ می آموزم. مردم در واشنگتن تمایل دارند تا کار کنند! اوه، سلام، پیت. اوضاع چطوره؟
?Pete: Hi, Anna. It’s going great. How’s it going with you  پیت: سلام آنا. این عالی است اوضاع و احوالت چطوره
?Anna: Things are awesome! Pete, I want to work out. Where is the gym    آنا: چیزهایی عالی هستند! پیت، من می خواهم کار کنم. ورزشگاه کجاست؟
.Pete: The gym is across from the lounge. It’s next to the mailroom. Go that way   پیت: سالن بدنسازی در اطراف است. این در کنار اتاق نشیمن است. به همین ترتیب برو
!Anna: Thanks, Pete     آنا: ممنونم پیت
(Anna walks away) آنا در حال فتن
!Pete: No, Anna! Not that way! Go that way    پیت: آنا! از این راه نه از این راه.
(In the mailroom)
.Anna: Oh, Pete. This is not the gym     آنا: آره پیت. این ورزشگاه نیست
.Pete: That’s right, Anna. This is the mailroom     پیت: ممنونم عالیه آنا. اینجا اینجا اتاق پست است.
?Anna: The gym is across from … what   آنا: ورزشگاه در سرتاسر از … چه
Pete: The gym is across from the lounge.   پیت: سالن بدنسازی در اطراف است
!Anna: Across from the lounge. Right. Thanks    آنا: در سراسر از سالن. درست. با تشکر
(In the lounge)   در اتاق استراحت
Anna: Pete! This is not the gym!
.Pete: The gym is across from the lounge. It is behind the lobby   پیت: سالن بدنسازی در اطراف است. این پشت لابی است
.Anna: Right. Right. See you   آنا درسته درسته ی بینت.
!Pete: See you, Anna    پیتک می بینت آنا
Anna: See you.    آنا: می بینمت
Pete: See you, Anna. پیت: می بینمت انا
(In the garage) در پارکینگ
.Anna: This is not the gym. This is a parking garage   آنا اینجا ورزشگاه نیست اینجا پارکینگ است.
؟Anna: Hello? Pete  آنا: سلام؟ پیت؟
(On the rooftop) روی پشت بام
.Anna: This is not a gym. This is a rooftop    آنا: اینجا ورزشگاه نیست اینجا پشت بام است.
(In the gym)  در ورزشگاه
?Anna: Pete! Pete    آنا: پیت پیت؟
!Pete: I want to work out too! Join me     پیت: من هم می خواهم کار کنم! به من ملحق شو
Anna: I’m good آنا: من خوبم

سایت زبان نصرت به عنوان بزرگترین سایت در عرضه محصولات نصرت در زبان های مختلف توانسته است همواره به روز ترین محصولات را در اختیار کاربران خود قرار دهد.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*