آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هشتم

?Lesson 8: Are You Busy

خلاصه مکالمه/ Summary

.Anna wants to apologize to her co-workers. She learns what they do at the same time every day

آنا می خواهد از همکاران خود عذرخواهی کند او هم چنان می خواهد از آنها چیز های جدید بیاموزد.

تمرین صحبت کردن/ Speaking

In this video, learn to say the new words. Learn to talk about three times of the day. You can also download the Activity Sheet and practice with a friend

در این ویدیو، می آموزید که کلمات جدید را بگویید. همچنین یاد می گیرید که سه بار در روز صحبت کنید شما همچنین می توانید برگه فعالیت را دانلود کنید و با دوستانتان تمرین کنید

 

تمرین تلفظ/ Pronunciation

​In this video, you ​learn how Americans make hesitation noises, like um, to give themselves more time to think of an answer. You can also learn how to use emphasis when you apologize and accept an apology.

در این ویدئو، شما یاد می گیرید که آمریکایی ها چگونه صدای تردیدهایی مانند um را به خود اختصاص می دهند تا وقت بیشتری برای فکر کردن به یک پاسخ فراهم کنند. شما همچنین می توانید یاد بگیرند که چگونه از تاکید هنگام عذرخواهی و قبول عذرخواهی استفاده کنید

متن مکالمه/ Conversation

برای بخاط سپردن بهتر کلمات می توانید متن مکالمه به همراه فایل صوتی آن در زیر برای شما قرار داده شده است.

Anna: Hello, everyone. Here I am at my new jobYesterday at my first day of work … Well, let’s not talk about yesterday. Today is a new day! Today I want to apologize to my co-workers.

آنا: سلام به همه.  اینجا محل کار جدیدم است! دیروز در اولین روز کارم … خب، بیایید در مورد دیروز صحبت نکنیم. امروز روز جدیدی است! امروز می خواهم به همکارانم عذرخواهی کنم

?Anna: Hi, Anne. Are you busy   آنا: سلام، آن. آیا شما مشغول هستید؟
!Anne: Hi, Anna. Yes. At 10 a.m. I am writing. Every day I do my morningshow. Sorry    آن: سلام، آنا. بله در ساعت ۱۰ صبح من باید بنویسم من برنامه صبحگاهی دارم، متاسفم
.Anna: Okay. See you latermaybe   
Anne: Maybe I’ll see you later   انا: خوب. شاید بعدا ببینمت
?Anna: Hi, Jonathan. Are you busy    آنا: سلام، جاناتان. آیا شما مشغول هستید؟
.Jonathan: Yes, I’m busy. When the studio light is on, I am recording my evening show    جاناتان: بله، من مشغول هستم وقتی نور استودیو روشن است، من نمایش شبانه خود را ضبط میکنم
.Anna: Right. Sorry about yesterday   آنا: درسته، بابت دیروز متاسفم.
.Jonathan: No worries   جاناتان: نگران نباش
?Anna: May I see the studio     آنا: می توانم استودیو ببینم
.Jonathan: Um, maybe another time? Right now I am busy    جاناتان: ممکنه باشه برای یک زمان دیگه، در حال حاضر من مشغول هستم
.Anna: Sure. Okay, ’bye    آنا: بله، البته، خداحافظ
.Jonathan: ‘Bye   جاناتان: بای
?Anna: Hi, Amelia! Are you busy   آنا: سلام، آملیا! آیا شما مشغول هستید؟
.Amelia: I’m a little busy   Hlgdh: من کمی مشغول هستم
.Anna: I want to say I’m sorry for yesterday   آنا: من می خواهم بگویم بابت دیروز متاسفم
.Amelia: It’s okay, Anna    آملیا: خوبه آنا
.Anna: Well, I am sorry   آنا: خب متاسفم
.Amelia: It’s okay, Anna. Come by this afternoon  آملیا: خوبه، بعد از ظهر بیا
Anna: Okay  آنا: اوکی
.Caty: Anna کتی: آنا
.Anna: Yes, Ms. Weaver  آنا: بله خانوم وایور
?Caty: Are you busy ;jd: آیا شما مشغول هستید؟
.Anna: Yes, Ms. Weaver. I am busy   انا: بله، خانم وایور. من مشغول هستم
. My office. 5:00 p.m  .Caty   دفتر من ۵:۰۰ صبح
.Anna: 5:00 p.m   آنا: ۵ صبح
.Caty: Come in   کتی: بیا
!Co-Workers: Surprise     همکاران: سوپرایز
!Anna: A party! Awesome! And I still have my job! Phew!* Until next time

* Phew! is a sound used to show that you are relieved, tired, or hot

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*