آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس یازدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس یازدهم

Lesson 11: This Is My Neighborhood

این محله من است

خلاصه داستان/ Summary

Anna has many things to do. She needs to go to the library, post office, bank, and store. Marsha helps her find these places in their neighborhood

آنا کارهای زیادی باید انجام دهد. او نیاز به رفتن به کتابخانه، پست، دفتر، بانک و فروشگاه. مارشا به او کمک می کند تا این مکان ها را در محله خود پیدا کند

تمرین صحبت کردن/ Speaking

In this video, learn to say the new words. Learn to thank someone for giving you help

در این ویدئو کلمات جدید را یاد می گیرید و همچنین یاد می گیرید از دیگران به خاط کمکشان تشکر کنید.

تمرین تلفظ/ Pronunciation

.​In this video, you ​learn to show strong feelings by saying words slower and louder

در این ویدئو، یاد می گیرید که احساسات قوی را با آهسته و بلند کردن صدای خود بیان کنید.

متن مکالمه/ Conversation

Anna: Hello! DC is a city for walking. In our neighborhood, I can do all my errands. Marsha, before we get ice cream, I need to return three books to the library. Where is the library

آنا: سلام! DC یک شهر برای پیاده روی است. من می توانم تمام کارهایم رادر محله خودمان انجام دهم. مارشا، قبل از خوردن بستنی، من باید سه کتاب را به کتابخانه بازگردانم. کتابخانه کجاست
.Marsha: It is on this street on the corner

مارشا: در این خیابان در گوشه ی خیابان قرار دارد
Anna: Awesome

آنا: خیل خوب
Marsha: Let’s go          مارشا: بیا بریم.Anna: Marsha, I can return the books here     آنا: مارشا، من می توانم کتاب ها را اینجا بیاورم
?Marsha: Anna, what are those in the books     مارشا: آنا داخل این کتابا چی هست؟
Anna: Marsha, these are letters to my family and friends back home … four letters! Is there a post office near here

آنا: خیل خوب
Marsha: Let’s go          مارشا: بیا بریم

.Anna: Marsha, I can return the books here     آنا: مارشا، من می توانم کتاب ها را اینجا بیاورم
?Marsha: Anna, what are those in the books     مارشا: آنا داخل این کتابا چی هست؟
Anna: Marsha, these are letters to my family and friends back home … four letters! Is there a post office near here

اوه نه. اداره پست از اینجا دور است. اما یک صندوق پستی جلو فروشگاه وجود دارد
!Anna: Awesome! Let’s go     آنا: خیلی خوب  بیا بریم!
(At the mailbox)  در اداره پست
.Anna: Marsha, now I need to buy stamps          آنا: مارشا، من اید یک تمبر بخرم
?Marsha: Do you have cash      مارشا: آیا پول نقد داری؟
?Anna: No. Is there a bank near here     آنا: نه ، در این نزدیکی بانک هست؟
.Marsha: There is a bank behind you      مارشا: یک بانک پشت سر شما وجود دارد.
.Anna: Thanks, Marsha. You know our neighborhood so well

آنا: ممنون، مارشا. تو محله ما را خیلی خوب می شناسی
.Anna: Now I have cash. I can buy stamps     انا: حالا پول دارم من می توانم تمبرم را بخرم
.Marsha: That store sells stamps        مارشا: این فروشگاه تمبر می فروشه
.Anna: Wait here    آنا: همینجا صبر کن

.Anna: I have stamps   آنا: من تمبر دارم
.Marsha: Wow, you’re fast      مارشا: واو تو چقدر سریع هستی
Anna: Thank you, thank you letters, for sending my words… my love … to my family and friends –

آنا: متشکرم، از نامه های شما سپاسگزارم، برای ارسال نامه های من به … عشقم … به خانواده و دوستانم –
?Marsha: Do you have more cash     مارشا: پول بیشتری می خوای؟
Anna: I do   آناک آره می خوام
!!Marsh and Anna: Ice cream    آنا و مارشا: بستنی!!
Anna: I love my new neighborhood! Everything is near our apartment! Even hair salons*, and ice cream!
!Anna: Until next time

آنا: من محله جدیدم را دوست دارم! همه چیز در نزدیکی آپارتمان ماست! حتی سالن مو  * و بستنی!
آنا: تا بعد

*salon – n. a business that gives customers beauty treatments (such as haircuts)

سالن جایی است که به مشتریان خود خدمات مربوزط به مو و زیبایی ارائه می دهد.

*****

سایت زبان نصرت جامع ترین سایت آموزش زبان انگلیسی که همواره سعی کرده استبه روز ترین محصولات صوتی و تصویری آموزش زبان را ارائه دهد. اگر می خواهید مکالمات انگلیسی را در مدت زمان کوتاه بیاموزید حتما به قسمت آموزش انگلیسی سایت سر بزنید.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*