آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پانزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پانزدهم

!Lesson 15: I Love People-Watching

 من نگاه کردن به مردم را دوست دارم.

خلاصه داستان/ Summary

Anna and her friends are eating lunch outside on a beautiful day in Washington, DC. They are people-watching. They like seeing the many different people walking by

آنا و دوستانش در یک روز زیبا در واشنگتن دی سی ناهار می خورند. آنها افرادی را که در حال رفت آد هستند را می بینند و آنها را ابا هم مقایسه می کنند.

تمرین صحبت کردن/ Speaking

In this video, you can learn to say the new words. Learn about the sounds English speakers make to show they are happy

در این ویدئو، می توانید یاد می گیرید که کلمات جدید را بگویید. غمیادمی گیرید که از روی صدای فردی که صحبت می کنه بفهمید او خوشحاله

تمرین تلفظ/ Pronunciation

​In this video, you ​learn about how to make tag questions. These are the short questions at the end of a sentences, as you hear in the video, “It’s a beautiful day, isn’t it

در این ویدیو، شما در مورد چگونگی ایجاد سوالات برچسب یاد میگیرید. این ها در پایان جملات، سوالات کوتاه هستند، همانطور که در ویدیوی می شنوید: “این یک روز زیبا است، آیا این طور نیست؟

متن مکالمه/ Conversation

Anna: Hello! People from all over the world come to Washington, D.C. When I’m at work, I love eating lunch outside. I like to watch people walking by. They all look very different. Today, my friend Ashley is eating lunch .with me
آنا: سلام! مردم از سراسر جهان به واشنگتن، دی سی می آیند. وقتی که من در محل کار هستم، دوست دارم ناهار بیرون غذا بخورم. من می خواهم مردم را ببینم که راه می روند. همه آنها بسیار متفاوت هستند. امروز دوست من اشلی با من ناها می خوره
?Anna: Ashley, today the weather is beautiful, isn’t it
آنا: اشلی، امروز آب و هوا زیبا است، اینطور نیست؟
!Ashley: Yes, it is. Ahh. Ooh, we have to return to work
اشلی: بله، همینطوره. آه خب، ما باید  سرکار برگردیم
.Anna: No, we have time! Let’s people-watch a little more
آنا: نه موق داریم. بیا یکم بیشتر مردم را ببینیم.
Ashley: Okay
اشلی: اوکی
!Anna: Oh, I know her. She works in my office! Keyana, hi! Come and join us
آنا: اوه، من او را می شناسم. او در دفتر من کار می کند! کیانا، سلام! بیا با ما باش
?Keyana: Hi Anna, how are you
کیانا: سلام آنا، چطوری
.Anna: I’m doing great! Keyana, this is my friend Ashley
آنا: من عالی هستم! کیانا، این دوست من اشلی است
!Keyana: Hi, Ashley
کیانا: سلامو شلی
Anna: We need to return to work. But the weather is beautiful and people-watching is fun
آنا: ما باید کار برگردیم  سرکاراما آب و هوا زیبا است و تماشای مردم سرگرم کننده است
!Keyana: I love people-watching too
کیانا: من عاشق تماشای مردم هستم
.Anna: Well, have a seat! It is fun to see how people are different or the same
آنا: خوبه، بیا بشین. اینکه تفاوت ها شباهت های مردم رو نگاه کنی خیلی سرگرم کننده است
.Keyana: It is. For example, Anna, you are tall. But Ashley and I are short
آنا: همینطور است. به عنوان مثال، آنا، شما بلند هستید اما اشلی و من کوتاه هستند
.Anna: And Keyana, you and Ashley have brown eyes; I have blue eyes
نا: و کیانا، تو و اشلی چشمان قهوه ای دارید؛  من چشمان آبی دارم
.Keyana: You two have light skin and I have dark skin
کیانا: شما دوتا پوست روشن دارید و من پوست تیره دارم.
.Anna: Ashley, you have straight hair. Keyana and I have curly hair
آنا: اشلی تو موهای صاف داری من و کیانا موهام فره
.Ashley: You have very curly hair, Anna
اشلی: تو موهای خیلی فری داری آنا
!Keyana: I need to return to work. See you, Anna! Nice to meet you Ashley
کیانا: من باید به کار بازگردم می بینمت! خوشحالم که اشلی را ملاقات کردم
Ashley: Bye, Keyana!
اشلی: خداحافظ کیانا
Ashley: Anna, I have to go, too. Are you returning to work
اشلی: انا من هم باید برم تو بر نمی گردی سرکار؟
Anna: I still have time. And this sun feels so good
آنا: من هنوز وقت دارم و در آفتاب حس خوبی دارم.
Ashley: Um, Anna, what does your boss look like
اشلی: اوم آنا رئیست چه شکلیه؟
Anna: She is short. She has straight, light hair
آنا: او کوتاهه و موهای صاف و روشنی داره
Ashley: Does she wear glasses
اشلی: او عینکیه؟
Anna: Yes. Yes, she does
آنا: بله بله همنطوره.
Ashley: Is she wearing a blue sweater today
آنا: او امروز یک ژاکت آبی پوشیده؟
?Anna: How do you know that
آنا: اونا از کجا می شناسی؟
.Ashley: She’s coming this way
اشلی: اون داره میاد
!Anna: Oh no! Hide me
آنا: او نه منو مخفی کن
.Ashley: Um, bye, Anna. Call me later
اشلی: اوم، خدافظ آنا بعدا باهام تماس بگیر
!Anna: Bye, Ashley! Talk to you later
آنا: بای اشلی! بعدا باهات تماس می گیرم
?Caty: Anna? Is that you
کتی: آنا؟ تویی؟
!Anna: Ms. Weaver! Hi
انا: سلام خانم ویور
?Caty: What are you doing behind that bench
کتی: پشت نیمکت چیکار می کنی؟
.Anna: I am looking for my, my … stick. Here it is
آنا: من دنباله چوبم می گشتم. اینجاست
!Anna: I am people-watching. Oh! But it’s time to return to work
آنا: من داشتم مردم را نگاه می کردم. اما الان بر می گردم سر کارم.
!Caty: No need to hurry. I love people-watching too! Let’s sit
کتی: نیازی نیست عجله کنی. من هم دیدن مردم رو دوست دارم.
.Anna: Sure! Ahh
آنا: مطمئنا آه
?Caty: It’s a beautiful day, isn’t it
کتی: این یک روز زیبا است، اینطو نیست
.Anna: Yes. Yes, it is, Ms. Weaver
انا: بله بله، همینطور است، خانم ویور
!Anna: People-watching in D.C. is fun. It makes me forget the time
آنا: تماشای مردم در دی سی، سرگرم کننده است. این باعث می شود من زمان را فراموش کنم
Anna: Until next time! Ahh

 آنا: تا دفعه بعد! آه

****************************************
****************************************
 آموزش زبان انگلیسی مانند تمام زبان های خارجه دیگر نیازمند صرف وقت و انرژی است و باید با برنامه ریزی و با استفاده از منابع درست انجام شود. منابع زبان انگلیسی باید از متد مشخصی همراه با تصاویر  مناسب باشد به همین منظور سایت آموزش زبان به شما پیشنهاد می کند از مجموعه آموزشی رزتا استون انگلیسی که از متد یادگیری به شیوه مادری بهره برده است یا آموزش زبان نصرت برای اندروید که همین محصول برای گوشی های ایفون تحت نام آموزش زبان نصرت برای آیفون تهیه شده است ، استفاده کنید.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*