آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و سوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و سوم

?Lesson 23: What Do You Want

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و سوم

خلاصه داستان/ Summary

Anna and her boss go on a trip around the world. That is, they eat foods from around the world. What will they find

آنا و رئیس او به سفر در سراسر جهان است. بدین معنی است که آنها غذا را از سراسر جهان می خورند. آنها چه خواهند یافت

تمرین صحبت کردن/ Speaking

.In this video, you can practice saying the new words and learn about counting when you give someone change

تمرین تلفظ/ Pronunciation

.In this video, you can learn about three informal English expressions: outtayep, and whaddaya

متن مکالمه/ Conversation

.Anna: Washington, D.C. has great food from all over the world
Anna: واشنگتن، D.C. غذاهای عالی از سراسر جهان است دارد.
Anna: Today I’m having lunch with my boss. Ms. Weaver says we’re going on a trip around the world. But she knows I only have an hour for lunch! Silly woman
آنا: امروز من با رئیسم خانم ویور نهار میخورم. ما در حال سفر به سراسر جهان هستیم. اما او می داند من فقط یک ساعت برای ناهار زمان دارم! زن احمقانه
!Jonathan: Hi, Anna
جاناتان: سلام، آنا
?Anna: Hi Jonathan! Hey, we are meeting Ms. Weaver for lunch at noon, aren’t we
آنا: سلام جاناتان. ما ظهر برای نهار خانم ویور را می بینیم. اینطور نیست؟
Jonathan: Yes
جاناتان: بله
?Anna: What time is it now
آنا: الان ساعت چند است؟
.Jonathan: 11:50
جاناتان: ۱۱ و ۵۰
!Anna: 11:50! We have to go
آنا: ۱۱ و ۵۰ دقیقه! من باید برم!
?Anna: So, where is this world food restaurant
آنا: بنابراین، این رستوران غذای جهان کجاست؟
.Caty: We’re not eating at a restaurant
کتی: ما در رستوران غذا نمی خوریم.
?Anna: Where are we eating
آنا: کجا می خوریم؟
!Caty: We are eating at … food trucks
کتی: ما در کامیون ها غذا می خوریم!
?Anna: Food trucks … awesome! What’s a food truck
آنا: کامیون های مواد غذایی … عالی! کامیون مواد غذایی چیست؟
!Caty: These are food trucks
Catty: اینها کامیون های مواد غذایی هستند
!Anna: Wow
آنا: وووو
!Jonathan: Whoa
جاناتان: خب
!Caty: Okay, Jonathan, you will buy the first dish. Here is $10. Surprise us
Caty: خوب، جاناتان، شما اولین ظرف را می خرید. این ۱۰ دلار است. ما را شگفت زده کن.
.Jonathan: Okay, I’ll be back in 15 minutes
جاناتان: خوب، من ۱۵ دقیقه دیگه بر میگردم.
?Anna: What country do I want to visit
آنا: من می خواهم برای چه کشوری را ببینم؟
.Caty: Anna, you pick the second country. Here is $10
کتی: آنا، کشور دوم را انتخاب می کن. در اینجا ۱۰ دلار است
.Anna: I want chicken
 انا: من مرغ میخوام
.Caty: The food truck, over there, has great chicken
Caty: کامیون غذا، در آنجا،  مرغ بزرگ دارد.
!Anna: Awesome
آنا: عالیه!
.Caty: After you buy your food, meet me here
کتی: بعد از خوردن غدات بیا اینجا تا منو ببینی
.Jonathan: Excuse me, I’ll have the shrimp
جاناتان: ببخشید، من میگو می خورم
.Jonathan: Oh, you’re out of shrimp. Okay, I’ll have the beef then
جانات: اوه شما چیزای غیر از میگو دارید. خب من گوشت گاو می خورم.
.Anna: Hello. I want the chicken dish
آنا: سلام من یک ظرف مرغ میخوام.
.Truck worker: We’re out of chicken
کارگر کامیون: ما مرغ نداریم.
.Anna: You’re out of chicken
آنا: شما چیزای دیگه غیر از مرغ دارید.
.Worker: Yep
کارگر: بله
!Anna: I’ll try another food truck. Thanks
آنا: من یک کامیون دیگر را امتحان خواهم کرد. با تشکر
.Worker: You’re welcome
کارمند: خوش آمدید
.Jonathan: Okay, here is your change. The dish is $7. So, here is 1, 2, 3 dollars back from your 10
جاناتان: خوب، اینجا تخفیف هست ظرف ۷ دلار است. بنابراین، در اینجا ۱، ۲، ۳ دلار از ۱۰ تو می مونه.
Caty: Great
کتی: عالی
?Jonathan: Where’s Anna? Is she dancing by that food truck
جاناتان: آنا کجاست؟ آیا او با آن کامیون غذا رقصید؟
.Caty: Yes. Yes, she is
کتی: بله، بله همینطوره.
.Anna: Ms. Weaver, here is your change. The dish costs $۵٫ So – $5 back
آنا: خانم ویور، تخفیف اینجاست. ۵ دلار، ۵ دلار هم باقی می مونه.
?Caty: Thanks, Anna. But where is the food
کتی: ممنونم، اما غذا کجاست؟
!Anna: I’m eating it. The Peruvian chicken is delicious! Try some
آنا: من آن را می خورم. مرغ پرو خوشمزه است! شما هم یکم امتحان کنید.
(Caty and Jonathan shake their heads “no”)
?Caty: Well, we still have $8! What do you want now
Caty: خب، ما هنوز ۸ دلار داریم! حالا میخواهی؟
?Anna: We can buy dessert
آنا: ما می ونیم دسر بخری؟
.Caty: I’ll buy dessert
Caty: من دسر خریدم
.Anna: In Washington, D.C., you can travel around the world … with food trucks! And it does not cost a lot
.آنا: در واشنگتن دی سی، شما می توانید در سراسر جهان سفر کنید … با کامیون های مواد غذایی! و هزینه زیادی ندارد
!Anna: Until next time
آنا: تا بعد
 برای یادگیری زبان انگلیسی مهم ترین نکته تمرین و تکرار است به اندازه ای که کلمات و جملات ملکه ذهن شما شوند. اما ایا هر تکراری می تواند مقفید باشد. متاسفانه این گونه نیست و تمرین و تکراری می تواند شما را به هدفتان برساند که به صورت هوشمند و با برنامه باشد. و در طی آن شما به صورت منظم و با مرور مطالب گذشته همراه باشد و این یعنی متد زبان نصرت. دانلود مجموعه مکالمات  آموزش زبان نصرت انگلیسی که به صورت صوتی و تصویری موجود می باشد شما را به هدفتان می رساند.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*