آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و چهارم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و چهارم

!Lesson 24: Yesterday Was Amazing

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و چهارم

خلاصه داستان/ Summary

Anna discovers a festival – the Smithsonian Folklife Festival on the National Mall. What does she learn there about Basque culture

آنا یک جشنواره را پیدا می کند – جشنواره فستیوال اسمیتسونیان در بازار ملی. او در مورد فرهنگ باسک صحبت میکند.

تمرین صحبت کردن/ Speaking

Learn to pronounce the new words for this lesson. You also learn about the words people use in English when they cannot remember a word, or they do not know a word

یاد بگیرید که کلمات جدید را برای این درس تلفظ کنید. شما همچنین در مورد کلماتی که افرادی که از زبان انگلیسی استفاده می کنند یاد می گیرند زمانی که آنها یک کلمه را به یاد نمی آورند و یا آنها یک کلمه نمی دانند

تمرین تلفظ/ Pronunciation

.Use this video to learn about three ways to pronounce the past tense ending of regular verbs

از این میدئو می تونید برای یادگری سه روش  تلفظ گذشته از زمان پایان افعال منظم استفاده کنید.

متن مکالمه/ Conversation

Anna: Yesterday was the most amazing day. I want to tell my friend back home about it. So, I am writing her a letter

آنا: دیروز شگفت انگیز ترین روز بود. من می خواهم در مورد اتفاقایی کع افتاد با دوستم صحبت کنم. بنابراین، من نامه ای به او می نویسم

Anna: Dear Penelope
آنا: پنه لوپه عزیز
Life in Washington, D.C. is interesting. I see something new every day — like yesterday. Yesterday started like a usual work day
زندگی در واشنگتن دی سی جالب است. من هر روز چیزی جدید می بینم – مانند دیروز. دیروز مانند یک روز کاری معمول شروع شد
.Anna: I said, “Yesterday started like a usual work day
.آنا: من گفتم، “دیروز مانند یک روز کاری معمول شروع شد.
Anna’s voice: I was at work. And I wanted a break. So, I walked and walked … and walked. Then, I saw something! It was a festival — a big festival
صدای آنا: من در محل کار بودم و من می خواستم کمی استراحت کنم بنابراین، راه می رفتم و راه می رفتم … و راه می رفتم سپس، چیزی را دیدم این جشنواره بود – یک جشن بزرگ است
.Anna: It is the Smithsonian Folklife Festival
آنا: این جشنواره فستیوال اسمیتسونیان است
Anna’s voice: Yes. It was the Smithsonian Folklife Festival. Every year the festival shows different cultures. This year one of the cultures was the Basque culture
صدای آنا: بله این جشنواره فستیوال اسمیتسونیان بود. هر ساله جشنواره فرهنگ های مختلف را نشان می دهد. این سال یکی از فرهنگ هافرهنگ باسک است
There was dancing and food and games
رقص و غذا و بازی وجود داشت
.Anna: I am dancing a traditional Basque dance
.انا: من رقص باسکی سنتی را انجام میدهم.
!Anna’s voice: At the festival, I danced a traditional Basque dance
صدای آنا: در جشنواره، من رقص باسکی سنتی را انجام می دهم.
.Anna: They are cooking traditional Basque food
انا: آنها غذای سنتی باسک را پخت و پز می کنند
.Anna’s voice: They cooked a lot of traditional Basque food
صدای انا: آنها غذای زیادی از باسک را سنتی تهیه می کردند
!Anna: They are playing a game. It’s a kind of handball. What do they call it? They call it pilota
آنا: آنها یک بازی می کنند. این یک نوع هندبال است. آنها آن را صدا می کنند؟ آنها آن را pilota می نامند
Anna’s voice: They played a game with their hands and a small ball. It’s a kind of handball. But this game is called pilota
صدای آنا: آنها یک بازی با دست و یک توپ کوچک انجام دادند. این یک نوع هندبال است. اما این بازی Pilota نامیده می شود
.Anna: This is beautiful! This is traditional Basque art
آنا: این زیبا است! این هنر سنتی باسک است
!Anna: They are making a traditional Basque ship. This festival is a lot of fun
آنا: آنها یک کشتی باستانی سنتی می سازند. این جشنواره بسیار سرگرم کننده است
!Anna’s voice: The whole day was a lot of fun
صدای آنا: تمام روز بسیار سرگرم کننده بود
!Anna: Who said that? I want to write my friends and tell them about my day
آنا: چه کسی گفت؟ من می خواهم دوستانم بنویسم و در مورد روزم به آنها بگویم
Anna: … So, I wanted to tell you about my day! Please, my friend, come visit Washington, D.C. soon. There is a lot to do! Until next time … Anna.

 آنا:بنابراین، من می خواستم به شما در مورد روزم بگویم! لطفا، دوست من، به زودی از واشنگتن دیدن کنید. خیلی کارها اینجا می توانید انجام دهید! تا دفعه بعد … آنا.
آموزش زبان انگلیسی با استفاده از مجموعه آموزش زبان نصرت انگلیسی فقط در ۹۰ روز امکان پذیر است. اگر شما می خواهید علاوه بر زبان انگلیسی زبان های دیگر دنیا را هم یاد بگیرید باز هم سایت زبان نصرت برای شما برنامه دارد. اگر می خواهید برای تجارت و یا سیاحت به کشورهای عربی سفر کنید حتما نیاز به مجموعه  آموزش نصرت عربی خواهید داشت. طرفداران زبان آلمانی و فرانسه هم می توانند از مجموعه زبان نصرت آلمانی و زبان نصرت فرانسوی استفاده کنند.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*