آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و ششم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و ششم

!Lesson 26: This Game Is Fun

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و ششم

خلاصه داستان/ Summary

Anna plays the game “Catch Americana” and learns more about U.S. Presidents. She also learns to watch where she walks

آنا بازی “Catch Americana” را بازی می کند و بیشتر در مورد رئیس جمهور ایالات متحده می آموزد.. او همچنین یاد می گیرد نگاه کند در حالیکه راه می رود.

تمرین صحبت کردن/ Speaking

Learn to pronounce the new words for this lesson. Find out more about the U.S. Presidents and the symbols in the game Anna and Dan play in the video. You can also learn another way to warn someone of danger

یاد بگیرید که کلمات جدید را برای این درس تلفظ کنید. اطلاعات بیشتر در مورد رئیس جمهور ایالات متحده و نمادهای بازی Anna و Dan را در این ویدیو ببینید. شما همچنین می توانید راه دیگری برای هشدار دادن به کسی از خطر یاد بگیرند

تمرین تلفظ/ Pronunciation

.Use this video to learn about how people say “ought to” in fast speech

استفاده از این ویدیو برای یادگیری در مورد چگونگی گفتن کلمه “باید” در گفتار سریع  می باشد.

متن مکالمه/ Conversation

?Anna: This is the Roosevelt Memorial. Where is the symbol
آنا: این یادبود روزولت است. نماد کجاست؟
Anna remembers that Dan said: You have to find things that aren’t really there. … When you find an American symbol, you win points and a Fun Fact about a U.S. President
آنا به یاد می آورد که دان گفت: شما باید چیزهایی را پیدا کنید که واقعا وجود ندارد. … هنگامی که یک نماد آمریکایی را پیدا می کنید، امتیاز بازی در مورد یک رئیس جمهور ایالات متحده را به دست می آورید.
?Anna: Yay! I found Uncle Sam and I won another 40 points! What is the Fun Fact
آنا: بله! من عمو سام را یافتم و ۴۰ امتیاز دیگر را به دست آوردم! مطلب بازی چیست؟
!!Voice: Franklin Roosevelt was the first to fly in a plane as president
صدا: فرانکلین روزولت اولین کسی بود که در هواپیما به عنوان رئیس جمهور پرواز کرد
.Anna: I didn’t know that. This is a really beautiful memorial
آنا: من این را نمیدانستم. این یک یادبود واقعا زیبا است
?Anna: This is the Lincoln Memorial! Where is the symbol
آنا: این یادبود لینکلن است! نماد کجاست؟
.Anna: I found it! The Statue of Liberty! Please give me my Fun Fact
آنا: من آن را پیدا کردم مجسمه آزادی! لطفا مطلب من را به من بدهید
!Voice: Abraham Lincoln was a great wrestler
صدای: آبراهام لینکلن یک ملوان بزرگ بود
.Anna: I didn’t know that. Lincoln wanted freedom for all people. So, the Statue of Liberty works well
آنا: من این را نمیدانستم. لینکلن آزادی را برای همه مردم خواست. بنابراین مجسمه آزادی به خوبی کار می کند

.Anna: And I won 20 points! Time to find the next symbol

.Anna: و من ۲۰ امتیاز به دست آوردم! حالا وقت پیدا کردن نماد بعدی

!Dan: Hey! Look out
دن: هی! مراقب باش
.Anna: Sorry. Hey, it’s you! Now, I should be more careful
.Anna: با عرض پوزش هی، تو نیستی!(خودنی)  اکنون باید مراقب باشم
.Dan: That’s okay
.Dan: این خوبه
?Anna: This game is a lot of fun. Hey, what’s your name
آنا: این بازی بسیار جالبه است. هی، اسم تو چیه؟
?Dan: Dan. What’s yours
دن: دن. تو چی؟
.Anna: Anna
آنا: آنا
!Dan: Like Americana
دن: مثل آمریکایی
.Anna: Yeah, I guess so
انا: بله، من حدس می زنم
Dan: Did you find any symbols؟
انا: بله، من حدس می زنم
!Anna: Yes, I found three and won 120 points
آنا: بله، سه تا پیدا کردم و ۱۲۰ امتیاز به دست آوردم
?Dan: Me too. But, did you find the bald eagle
دن: من هم همینطور. اما، شما عقاب تاس را پیدا کردید؟
Anna: No. Did you
آنا: نه. تو چی؟
.Dan: No
دن: نه
?Anna: First one to find it wins
آنا: هر کسی اولین نفر پیدا کرد برنده است؟
!Dan: Anna, look out for that tree
دن: آنا، مراقب درخت باشی!
Anna: I learned a lot about presidents with this game. But I ought to be more careful. Until next time
آنا: من در مورد رئیس جمهور با این بازی چیزهای زیادی یاد گرفتم. اما من باید مراقب باشم. تا دفعه بعد
آموزش  تصویری انگلیسی نصرت نسخه کامپیوتر ساعت ها آموزش زبان انگلیسی با تاکید بر مکالمه و تقویت قدرت صحبت کردن و گوش دادن و مناسب برای مسافرینی که راهی سفر به کشورهای انگلیسی زبان هستنند.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*