آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی و دوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی و دوم

!Lesson 32: Welcome to the Treehouse

آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس سی و دوم

خلاصه مکالمه/ Summary

Anna introduces her new partner, MINDY. They are working together on the new children’s show: “The Time Traveling Treehouse.” Then, some coworkers watch the show. What will they think of the show? Will they like it

آنا شریک جدید خود، MINDY را معرفی می کند. آنها با هم در نمایش کودکان جدید همکاری می کنند: “Time Traveling Treehouse”. سپس، برخی از همکاران نمایش را تماشا می کنند. آنها در مورد نمایش چه فکر میکنند؟ آیا آنها آن را دوست دارند

تلفظ/ Pronunciation

Use this video to learn about pronouncing two interjections: “Aw, man!” and “Woo-hoo

از این ویدیو برای یادگیری درباره تلفظ دو حرف ندا “آه، مرد!” و “وو هو” استفاده کنید:

متن مکالمه/ Conversation

.Anna: Hello! Today is a big day. My first children’s show is on television! Woo-hoo! I’m excited and nervous
Anna: سلام امروز روز بزرگی است. اولین نمایش کودکان من در تلویزیون است! وو هوو! من هیجان زده و عصبی هستم
.Ms. Weaver: Hello, Anna
خانم ویور: سلام آنا:
!Anna: Hello, Ms. Weaver
آنا سلام خانم ویور
Ms. Weaver: Some people are going to watch your children’s show. After they watch it, they’ll tell me what they liked, and what they didn’t like
خانم ویور: بسیاری از مردم نمایش تو را می بینند بعد از اتمام نمایش آنها خواهند گفت که آن را دوست داشتند یا اینکه خوششان نیامد.
.Anna: Oh, dear
آنا: اوه عزیزم
.Ms. Weaver: They’re in the conference room. They’re in the conference room
خانم. ویور: آنها در اتاق کنفرانس هستند. آنها در اتاق کنفرانس هستند
!Anna: Hello, everyone. I’m Anna, and thanks for coming
آنا: سلام، همه. من آنا هستم و متشکرم از امدنتان
?Coworker 2: What is the show about
همکار ۲: نمایش در مورد چیست؟
.Anna: It’s a children’s show
آنا: این یک نمایش کودکان است
Coworker 1: But we are not children
همکار ۱: اما ما بچه نیستیم!
.Anna: This children’s show is different. I hope
آنا: این نمایش کودکان متفاوت است. امیدوارم
.Coworker 3: I don’t really like children’s shows
همکار ۳: من واقعا نمایش کودکان را دوست ندارم.
!Anna: Shhh, please. The show is starting
آنا: هیش، لطفا. نمایش شروع می شود
.Anna: Oh, hi! Just give me one minute ….oops! Oh well. I can fix that later
Anna: آه، سلام! فقط یک دقیقه به من فرصت  بدهید … آه خوب من می توانم آن را بعدا اصلاح کن
Anna: Hello, I’m Anna! Welcome to “The Time Traveling Treehouse!” This is not a usual treehouse. It can time travel! That is why it’s called “The Time Traveling Treehouse
آنا: سلام، من آنا هستم! به “Time Traveling Treehouse” خوش آمدید! این یک درخت معمولی نیست. این می تواند یک زمان سفر باشد! به همین دلیل است که آن را “زمان سفر Treehouse” نامیده می شود
.MINDY: Anna, do not forget me
MINDY: آنا، من را فراموش نکن
!Anna: Of course not! This is my partner, MINDY
آنا: البته نه! ایشون همرا من، MINDY است
!MINDY: My name means Massive Information Navigation Device, for You
MINDY: نام من به معنی ابزار ناوبری اطلاعاتی برای شماست
Anna: That means we can travel to many places and learn many things. Kids from all over the world ask
آنا: این بدان معناست که ما می توانیم به بسیاری از نقاط سفر کنیم و چیزهای زیادی یاد بگیریم. بچه ها از سراسر جهان می پرسند
!us questions. We find them answers
سوالات ما. ما آنها را پیدا می کنیم
.MINDY: Woo-hoo! That is right, Anna
MINDY: وو هو! درست است، آنا
?Anna: MINDY, what is our first question
آنا: MINDY، اولین سوال ما چیست
.MINDY: Layla asks us this question
MINDY: لیلا این سوال را از ما میپرسد
?Layla: Hello, Anna! Hello, MINDY! I’d like to know — how do you play baseball
لیلا: سلام، آنا! سلام ممنون من می خواهم بدانم – چگونه بیس بال بازی می کنید؟
Anna: That is a great question! MINDY, we need to find her an answer
آنا: این یک سوال بزرگ است! MINDY، ما باید پاسخ او را پیدا کنیم
!MINDY: I know that we can find it, Anna
MINDY: من می دانم که می توانیم آن را پیدا کنیم، آنا
!Anna: Where am I now? MINDY, now I am on a snowy mountain
آنا: کجا هستم من ؟ MINDY، در حال حاضر من در کوه بارانی هستم
.MINDY: That is a good place to learn how to ski
MINDY: اینجا مکان خوبی برای یادگیری اسکی است
!Anna: Yes, MINDY, but it cannot teach us about baseball! And I don’t know how to ski
آنا: بله، MINDY، اما نمی تواند ما را در مورد تدریس بیس بال کمک کند! و من نمی دانم که چگونه اسکی می کنند.
.MINDY: Sorry, Anna. Let’s try again
MINDY: با عرض پوزش، آنا بیایید دوباره امتحان کنیم
!Anna: Where I am now!? MINDY, I am in the ocean! An ocean cannot teach us about baseball
آنا: از کجا من هستم؟ MINDY، من در اقیانوس هستم! اقیانوس نمیتواند درباره بیس بال به ما چیزی یاد بدهد.
.MINDY: Please don’t yell, Anna. The ocean can teach us about surfing
MINDY: لطفا گریه نکنید، آنا. اقیانوس می تواند ما را در مورد گشت و گذار آموزش دهد
!Anna: Yes, MINDY, it can teach us about surfing … and sharks! Ahhh
آنا: بله، MINDY، می تواند ما را در مورد گشت و گذار … و کوسه آموزش دهد! آهاه
MINDY: Anna, please wait. I need to fix my navigation device
MINDY: آنا، لطفا صبر کنید من نیاز به تعمیر دستگاه ناوبری دارم
!Anna: MINDY, please fix it faster. And get me out of here … now
آنا: MINDY، لطفا آن را سریع تر تعمیر کنید. و مرا بیرون از اینجا … حالا
Announcer: Whoa! Is Anna going to be lost forever? Next week, you can watch part two of “The Time Traveling Treehouse!”
اوطلب: اوه! آیا انا برای همیشه از دست رفت؟ هفته بعد، شما می توانید قسمت دوم “Time Traveling Treehouse!” را تماشا کنید.
?Coworker 1: Aw, man! Will the shark eat her
همکار ۱: آه، مرد! کوسه او را می خورد؟
?Coworker 2: Will Anna find the answer
همکار ۲: آیا آنا جواب را پیدا خواهد کرد
!Coworker 3: Please tell me the ending
همکار ۳: لطفا پایان آن را به من بگو
?Anna: So, you liked it
آنا: پس، شما آن را دوست داشتید
Coworkers: Yes
همکاران: بله
!Anna: Well, you can watch the ending next weekCoworkers: Noooooo!
آنا: خوب، شما می توانید پایان را  هفته بعدی ببینید.  همکاران: Noooooo!
!Anna: Don’t forget to watch next week
آنا: فراموش نکنید که هفته آینده تماشا کنید.
سایت زبان نصرت علاوه بر فایل های صوتی و تصویری که به صورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار داده است پکیج های متنوعی برای آموزش زبان های خارجی ارائه داده است این محصولات که در نسخه های مختلف هستند از به روز ترین متدهای آموزش زبان انگلیسی استفاده کرده اند. از جمله این پکیج های می توان موارد زیر را نام برد:

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*