آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی وسوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی وسوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی– سی وسوم

Lesson 33: Learning America’s Sport

درس ۳۳: آموختن ورزش آمریکایی

خلاصه مکالمه/ Summary

In the second part of “The Time Traveling Treehouse,” Anna finds the answer to this question: How do you play baseball

در قسمت دوم “Time Traveling Treehouse” آنا جواب این سوال را می دهد: چگونه بیس بال بازی می کنید؟

تمرین صحبت کردن/ Speaking

In this video, learn about agent nouns. These are nouns that indicate someone or something that performs the action of a verb. Usually, they end in ” -er

در این ویدیو، در مورد اسام فاعل نکاتی را خواهید آموخت. این اسم هایی هستند که نشان دهنده شخص یا چیزی است که اعمال یک عمل را انجام می دهد. معمولا، آنها با “-eer” پایان می یابند.

تمرین تلفظ / Pronunciation

Use this video to learn American English pronunciation for the “er” ending of agent nouns.

ز این ویدیو برای یادگیری تلفظ انگلیسی آمریکایی برای “er” پایان اسم فاعل استفاده کنید

متن مکالمه/ Conversation

!Coworker 2: It is time for part two of the children’s show
همکار ۲: زمان قسمت دوم نمایش کودکان است
!Coworker 1: It’s time! It’s time! I can’t wait
همکار ۱: وقتشه! وقتشه! نمی توانم صبر کنم
!Coworker 3: Shh! I can’t hear it
همکار ۳: شه! من نمی توانم بشنوم
Announcer: Last time on “The Time Traveling Treehouse,” Anna was lost, really lost. She wants to learn about baseball. But her computer, MINDY, sent her to many wrong places
خبرنگار: آخرین بار در “Time Traveling Treehouse”، آنا گم شد، واقعا او گم شد. او می خواهد بیس بال را آموزش بدهد. اما کامپیوتر او، MINDY، او را به بسیاری از مکان های اشتباهی فرستاده است.
!Anna: MINDY! Help me! I am in the ocean with a shark
آنا: MINDY! کمکم کنید! من در اقیانوس با کوسه رو به رو شده ام!
.MINDY: I will try one more time, Anna
MINDY: من یک بار دیگر امتحان خواهم کرد آنا.
!Anna: Please try harder, MINDY
آنا: لطفا بیشتر تلاش کن MINDY
Anna: Now, where am I? I am at a playground with a baseball field! Yes! I can teach children about baseball here! MINDY, MINDY, it took you a long time. But you did it
آنا: حالا، کجا هستم؟ من در یک زمین بازی با زمین بیس بال هستم! بله من می توانم در مورد بیس بال در اینجا به کودکان آموزش دهم! MINDY، MINDY، مدت زمان زیادی طول کشید اما تو بلاخره انجام دادی اینکار را.
.MINDY: Thanks, Anna. Give me a call when you find the answer
MINDY: با تشکر، آنا. وقتی جواب را پیدا کردی، با من تماس بگیر.
Anna: Okay. Come with me. Let’s learn how to play baseball! This is a baseball field. This is a pitcher’s mound. This is first base! This is second base! This is third base! This is home plate
آنا: خوب. با من بیا. بیایید یاد بگیریم که چگونه بیس بال بازی کنیم این یک میدان بیس بال است این یک گودال است. این اولین پایه است! این پایه دوم است! این پایه سوم است! این صفحه اصلی است
.Anna: To play baseball, you really only need a bat, a ball and a glove. Each team has many players
Anna: برای بازی بیس بال، شما فقط نیاز به یک راکت، توپ و یک دستکش دارید. هر تیم بازیکنان زیادی دارد.
.Pitchers pitch the ball
پچر توپ را پرتاب میکند!
.Catchers catch the ball
توپچی ها توپ را می گیرد.
.Batters bat the ball
زننده توپ یا بترز توپ ها را می زند.
.Runners run the bases
دونده به دنبال توپ می دود.
.Fielders field the ball
بازیکن میانی توپ را جمع می کند. یا نگه می دارد. ( با دیدن ویدئو بهتر می توانید معنی این غعمل را متوجه شوید.)
.Anna: First, the pitcher pitches the ball to the batter. The batter bats the ball. Then, the runner runs to first base
آنا: ابتدا پرتاب کننده توپ، توپ را به سمت زننده توپ پرتاب می کند. زننده توپ، توپ را می زند سپس دونده به سمت اولین ستون می دود.
Anna: Each time a batter bats, the runners run around the bases. Each time a runner runs across home plate, they score a run! There are nine innings in a game. The team with the most runs at the end of nine innings wins the game
آنا: هر بار یک زنند توپ را می زند. و دونده به سمت پایه ها می دود.
۹ مرحله در یک بازی وجود دارد. تیمی که از ۹ مرحله  بیشترین اجرا را در پایان  انجام داده باشد. برنده است.
.Anna: MINDY, MINDY, we found the answer! It’s time to return to the treehouse
آنا: MINDY, MINDY ما جواب سوال را پیدا کردیم حالا باید ما به خانه اصلی برگردیم.
.MINDY: Good job! That was fast
MINDY: کارت خوب بود! و سریع بود
.Coworker 3: Good job Anna. You know, I still don’t like children’s shows, but I like this children’s show
همکار ۳: کارت خوب  بود آنا. می دانید، من هنوز نمایش های کودکان را دوست ندارم، اما من این نمایش کودکان را دوست دارم
.Coworker 2: I liked the time travel
همکار دو: من سفر در زمان را دوست داشتم.
.Coworker 1: But time travel is not real. You’re so silly, Anna
همکار : اما سفر در زمان اصلا واقعی نیت و این یک کار جلالب است. آنا
.Anna: Yeah, time travel is so silly. Thanks, goodbye. Bye, thank you
انا: بله، سفر زمان خیلی جالب است. با تشکر خداحافظ  بیا، متشکرم
?Anna: Hello, MINDY? Are you there
آنا: سلام، MINDY؟ آیا تو اینجایی
.MINDY: Hello, Anna
MINDY: سلام آنا.
Anna: MINDY, I want to go to China! Until next time
آنا: بله، من می خواهم به چین بروم! تا دفعه بعد
سایت زبان نصرت ارائه دهنده ی به روز ترین محصولات آموزش زبان انگلیسی نصرت است که با توجه به شرایط و نوع یادگیری شما پکیج های مختلفی را عرضه کرده است.
آموزش گرامر انگلیسی نصرت هم برای کسانی ارائه شده است که عمی خواهند علاوه بر مکالمات انگلیسی، گرامر این زبان را نیز مسلط شوند.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*