آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و نهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و نهم

در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس چهل و نهم ، افعال زمان گذشته کامل را خواهید آموخت.

!Lesson 49: Operation Spy

عملیات جاسوسی

خلاصه داستان/ Summary

Ms. Weaver has asked Anna to help with Operation Spy. Her mission is to learn all she can about spying. She learns by going to the International Spy Museum in Washington, D.C

خانم وایور از آنا خواسته است تا با عملیات جاسوسی کمک کند. ماموریت او این است که همه چیز را در مورد جاسوسی را یاد بگیرد. او با رفتن به موزه بین المللی جاسوسی در واشنگتن، D.C می آموزد

تمرین صحبت کردن/ Speaking

.In this video, learn how to say the new words. Then compare the present perfect, present, and past verb tenses

در این ویدیو یاد بگیرید چگونه کلمات جدید را بیان کنید. سپس فعل زمان حال کامل را با فعل زمان گذشته کامل مقایسه کنید.

تمرین تلفظ/ Pronunciation

Use this video to learn about how Americans pronounce the reduced forms of “has” and “have’ in the present perfect verb tense

از این ویدیو برای یادگیری در مورد اینکه آمریکایی ها فرم های مختصر شده “has” و “have” را در جملات با فعل زمان حال کامل را چگونه تلفظ می کنند، استفاده کنید.

متن مکالمه/ Conversation

Anna: It is no secret that Washington, D.C. has spies. Well, it should be a secret because spying is secret. But it’s not a secret. There’s even a spy museum

آنا: این راز نیست که واشنگتن دی سی جاسوس دارد. خوب، باید یک راز باشد، زیرا جاسوسی راز است. اما این راز نیست. حتی یک موزه جاسوسی وجود دارد.

The International Spy Museum has created an amazing collection of spy things! And today, we will see them! My boss, Ms. Weaver, has sent me here … on a mission

موزه جاسوسی بین المللی مجموعه ای شگفت انگیز از چیزهای جاسوسی ایجاد کرده است! و امروز ما آنها را خواهیم دید! رئیس من، خانم ویور، من را به این مأموریت فرستاده است.

?Ms. Weaver: Hello, Anna, are you there
خانم. ویور: سلام، آنا، تو هستی؟
.Anna: That’s her. Yes, Agent Peacock. This is Agent Flamingo, reporting for duty
آنا: این او است. بله، عامل طاووس. این عامل فلامینگو است که برای وظیفه گزارش می شود.
.Ms. Weaver: Agent what? Look, Anna … I mean, Agent Flamingo, I want you to learn all you can about spying
خانم. ویور: عامل چیست؟ ببین آنا … منظورم، عامل فلامینگو، من می خواهم همه چیز را در مورد جاسوسی یاد بگیری.
Anna: You mean, collect intelligence
آنا: منظورم جمع آوری اطلاعات است.
.”Ms. Weaver: Yeah, it’s for our new show — “D.C. Secrets
خانم وایور: بله، این برای نمایش جدید ماست. -اسرار دی سی
.Anna: You’ve got it, Agent Peacock. The mission is safe with me
آنا: تو باید در مورد عامل طاووس اطلاعات بگیری. ماموریت با من امن است
.Ms. Weaver: Oh, okay, great. Just be back by noon
خانم وایور: اوه، اوکی عالیه. فقط تا بعدازظهر برگرد.
!Anna: Agent Peacock, I’m at an air duct
آنا: عامل طاووس. من در کانال هوا هستم.
.Ms. Weaver: Yes, spies sometimes sneak down air ducts
خانم. ویور: بله، گاهی اوقات جاسوس ها در کانال هوا دزدکی حرکت می کنند.
.Anna: I have never snuck down an air duct. It’s dark and small. I’m afraid of dark, small places
آنا: من هرگز یک کانال هوا ندیده بودم. این تاریک و کوچک است. من از جاهای تاریک و کوچک می ترسم
.Ms. Weaver: You can do it, Agent Flamingo. You know, spies aren’t afraid of a little darkness
خانم. ویور: شما می توانید این کار را انجام دهید، عامل فلامینگو. می دانی، جاسوسان از جای کوچک و تاریک نمی ترسند
Anna: Right. It’s just an air duct — a dark, small air duct. Okay. I’m doing it, Agent Peacock! I am sneaking down a .long, dark, small air duct. I’m having a little trouble breathing
آنا: درسته این فقط یک کانال هوا است – یک کانال هوا تاریک و کوچک است. باشه. من این کار را انجام می دهم، عامل طاووس. من در یک کانال هوای طولانی دزدکی راه میرم، من در اینجا نفس کم می آورم.
!Ms. Weaver: Just keep going, Agent Flamingo. Think of the team

خانم تیلور: فقط ادامه می دهید، Agent Flamingo. فکر کنید از تیم

Anna: Okay, I will think of the team. I’m thinking of the team, Agent Peacock! I did it! I did it! I sneaked down an air duct. That was a little uncomfortable
آنا: خوب، من به تیم فکر میکنم. من به تیم، Agent Peacock فکر میکنم! من انجام دادم! من انجام دادم! من یک کانال هواپیما را خفه کردم. این کمی ناراحت کننده بود
!Ms. Weaver: Good
خانم. ویور: خوبه.
?Anna: What’s the next mission
آنا: ماموریت بعدی چیست؟
?Ms. Weaver: Umm … have you ever cracked a code
خانم ویور: اوم … تا حالا تو کدگشایی کردی؟
.Anna: No
آنا: نه
.Ms. Weaver: Well, go learn. Spies use their brains
خانم. ویور: خب، یاد بگیر. جاسوس ها از مغزشان استفاده می کنند
Anna: Got it! I’ve never cracked a code before. Let’s try, Agent Flamingo! This is really hard. I’m still trying to crack the code. I’ve cracked the code! I’ve cracked the code, Agent Peacock! My brain really hurts
آنا: انجام میدهم! من قبلا هرگز یک کد را رمزگشیی نکردم. بیایید سعی کنیم، عامل فلامینگو! این واقعا سخت است من هنوز سعی دارم کد را رمزگشایی کنم. من کد را کشف کردم من کد، عامل طاووس! مغز من واقعا صدمه دیده است.
?Ms. Weaver: Great. Umm, Agent Flamingo, now answer this question: Do spies have to be in good shape
خانم. ویور: عالی. اووم، عامل فلامینگو، در حال حاضر به این سوال پاسخ می دهد: آیا جاسوس ها باید در شکل خوب باشند؟
?Anna: “Yes,” Agent Peacock! Spies have to be in really good shape! Can you hear me
آنا: “بله، عامل طاووس! جاسوسان باید در شکل بسیار خوبی باشند! آیا صدای من را می شنوید.
.Ms. Weaver: You’re breaking up, Flamingo
خانم. ویور: شما کدگشایی کردید، فلامینگو.
!Anna: The International Spy Museum is awesome! Agent Peacock, I completed the mission
آنا: موزه جاسوسی بین المللی عالی است!عامل طاووس، من ماموریت را تکمیل کردم
.Ms. Weaver: Great. Great. Now, I have another very important mission for you
خانم. ویور: عالیه. عالیه. اکنون، یک مأموریت بسیار مهم دیگر برای شما دارم
!Anna: Got it. See you back at H.Q
آنا: آن را انجام می دهم شما را در H.Q می بینم.
!Ms. Weaver: Yummy! You brought my lunch! Thanks, Agent Flamingo
خانم. ویور: جالب تو ناهار خودت رو آوردی با تشکر، عامل فلامینگو.
!Anna: Mission completed. Agent Peacock
آنا: مأموریت تکمیل شد عامل طاووس
.Ms. Weaver: Don’t ask
خانم. ویور: سفارش نده.
!Special thanks go out to the International Spy Museum for letting us film in the museum
تشکر ویژه به موزه جاسوسی بین المللی برای اینکه اجازه دادند به ما برای گرفتن فیلم از موزه
***********
گرامر یک بخش کاملا جدانشدنی از زبان انگلیسی است و فقط در صورتی می توان بر زبان انگلیسی به صورت کامل مسلط شد که علاوه بر لغات ساختار دستوری آن را دانست. اما واقعا بهترین راه برای آموزش گرامر زبان انگلیسی چیست؟ بهترین راه برای یادگیری ساختار این زبان این است که به جای حفظ کردن گرامرهای سخت و پیچیده سعی کنیم آنها را در جملات و به صورت کاربردی بیاموزیم و این دقیقا همان روشی است که در آموزش گرامر نصرت به کاربرده شده است. برای خرید آموش گرامر نصرت کامپیوتری فقط کافی است بر روی تصویر آن که در بالا آمده است کلیک کنید.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*