آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه و یک

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه و یک

Lesson 51: A Good Habit

در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس پنجاه و یک ، تفاوت کلمات در حالت محاوره ای و رسمی را خواهید آموخت.

خلاصه داستان/ Summary

Anna has a new goal – to run in a marathon. Her friend Ashley knows that training a little every day is a good idea. Will Anna be able to meet her goal

آنا یک هدف جدید دارد – در یک دو ماراتن شرکت کند. دوستش اشلی می داند که آموزش روزانه ایده خوبی است. آیا آنا قادر خواهد بود به هدفش برسد.

تمرین صحبت کردن/ Speaking

.In this video, learn how to say the new words. Then learn about gerunds and infinitives

در این ویدیو یاد بگیرید چگونه کلمات جدید را بیان کنید. سپس درباره شکل جملات رسمی و محاوره ای یاد بگیرید.

تمرین تلفظ/ Pronunciation

.Use this video to learn about how Americans pronounce the reduced form of “to” in sentences with infinitives

با استفاده از این ویدیو در مورد اینکه آمریکایی ها فرم مختصر “to” را جملات محاوره ای چگونه تلفظ می کنند، یاد می گیرند.

متن مکالمه/ Conversation

Anna: D.C. is a popular city for marathons! A marathon is a long race. Many marathons raise money for charity, you know – good works. A marathon is a good fitness goal too. I want to challenge myself in a marathon and maybe win a medal! Hey, there’s Ashley. Ashley! Wait for me! It’s Anna!
آنا: D.C. یک شهر محبوب برای ماراتون است! ماراتن یک مسابقه طولانی است. بسیاری از ماراتون ها برای خیریه پول می گیرند، شما می دانید – کارهای خوبی هستند ماراتون همچنین برای تناسب اندام خوب است. من می خواهم خودم را در یک ماراتون بسنجم و شاید مدال را هم ببرم! هی، اشلی هم اینجاست. اشلی! منتظر من هستی! منم آنا!
Anna: Ash … ley. Ash … ley
آنا: اش…لی. اش..لی
?Ashley: Are you okay, Anna
اشلی: تو خوبی آنا؟
.Anna: I just ran … from over there
آنا: من فقط از اونجا فرار کردم.
Ashley: Do you want to sit down, Anna? Do you want some water? (Anna takes the bottle and tries to return it.) No thanks. You keep it.
اشلی: آیا تو میخواهی بنشینی، آنا؟ کمی آب میخوای؟ (آنا بطری را می گیرد و تلاش می کند تا آن را برگرداند.) نه ممنونم. برای خودت نگه دار.
.Anna: Thanks. I didn’t know you like to run
آنا: منونم. من نمی دونستم تو هم دوست داری بدوی.
.Ashley: I love running. In fact, this weekend, I will run in my first marathon
اشلی: من عاشق دویدن هستک. در واقع من در اخر هفته برای اولین بار در ماراتون شرکت می کنم.
.Anna: Me … too
آنا: من هم همینطور.
?Ashley: Really? You are running in a marathon
اشلی: واقعا؟ تو در حال دویدن در ماراتون هستی؟
?Anna: Yeah. In a couple of days. Why do you ask … like that
آنا: بله. در چند روز.چرا از شما سوال می پرسید…؟
?Ashley: What do you know about running in a marathon
اشلی: تو در مورددویدن در یک ماراتون چی می دونی؟
Anna: I know that there’s a lot of running and sometimes you can win a medal
آنا: من می دانم که کارهای زیادی انجام می شود و گاهی اوقات شما می توانید یک مدال برنده شوید.
?Ashley: How long have you been training
اشلی:چه مدت آموزش دیده ای؟
!Anna: I started today. I’ve been training for an hour … no, an hour and seven minutes
آنا: من امروز شروع کردم. من برای یک ساعت … نه، یک ساعت و هفت دقیقه آموزش دیده ام
!Ashley: Anna, training a little every day is a good habit to get into. Not all at once
اشلی: آنا، هر روز تمرین کردن عادت خوبی برای رسیدن به هدف است. نه اینکه همه تمرینات را در یک روز انجام دهی.
.Anna: Thanks for the advice, Ashley. But I’m running in a special race
آنا: با تشکر از مشاوره ات، اشلی. اما من در حال دویدن در یک مسابقه ویژه هستم.
?Ashley: What marathon is it
شلی: ماراتون آن چیست؟
.Anna: I don’t remember the name. But the website said everyone gets a medal
آنا: من اسمش را یادم نمی آید. اما وب سایت گفت که هر کس یک مدال می گیرد.
!Ashley: Okay, well, good luck, Anna
اشلی: خوب، خوب، موفق باشید، آنا
.Anna: Thanks, Ashley. Good luck to you, too
آنا: با تشکر، اشلی. موفق باشی.
.Ashley: Thank you
اشلی: ممنونم.
!Anna: Bye
آنا: خداحافظ:
!Ashley: Bye, Anna
اشلی: خداحافظ آنا!
!Anna: See you
آنا: می بینمت.
(At the race: an announcer calls out race information)
(در مسابقه: یک ناظر از اطلاعات مسابقه می پرسد)
!Anna: Hello. I am here to enter the race
آنا: سلام من اینجا هستم برای ورود به مسابقه
.Woman: But ma’am you can’t enter the race
آنا: اما مامان شما نمی توانید وارد مسابقه شوید.
?Anna: What? How am I going to meet my goal
آنا: چی؟ چگونه می توانم به هدفم برسم؟
.Woman: Ma’am, this race is for children. You can’t run with the children
آنا: مادرم، این مسابقه برای بچه ها است. شما نمیتوانید با کودکان بدوید.
!Anna: Children? Children. That’s perfect. I just might win
آنا: بچه ها؟ فرزندان. این عالیه من فقط می توانم برنده شوم.
.Woman: No, ma’am. You really can’t run with the children
زن: نه، مامان. شما واقعا نمیتوانید با کودکان بدوید.
.Anna: I’m sorry. Of course. I was only thinking of my goal
آنا: متاسفم البته. من فقط به هدفم فکر می کردم.
?Woman: Well, you can help us with our goal, which is to raise money for sick children. Would you like to help us
زن: خب، شما می توانیم به هدفمان کمک کنید، یعنی جمع آوری پول برای کودکان بیمار. آیا می خواهید به ما کمک کنید؟
!Anna: I’ve just found my new goal. And I get to wear a medal. (to child who finished race) Good job
آنا: من هدف جدیدی پیدا کردم. و من مدال را می دهم (برای کودکانی که مسابقه را به پایان رسانده اند) کار خوبی است.
**************
در هر سطحی از زبان انگلیسی که هستید ما به شما توصیه می کنیم از نرم افزار آموزش زبان نصرت انگلیسی که در نسخه های مختلف مانند آموزش زبان نصرت اندروید و آموزش زبان نصرت آیفون موجود می باشد استفاده کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود مکالمات نصرت می توانید بر روی تصویر این مجموعه کلیک کنید.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و نهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و نهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و نهم در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس چهل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*