آموزش تصویری انگلیسی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و پنجم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و پنجم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و پنجم !Lesson 35: Let’s Make Dinner  بیایید شام بخوریم! آموزش تصویری زبان انگلیسی– سی و پنجم خلاصه داستان/ Summary In this lesson, Anna and Marsha are planning a dinner party. But Anna comes home from the store with some unusual foods for dinner در این درس، آنا و مارشا در حال برنامه ریزی یک …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و چهارم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و چهارم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و چهارم ?Lesson 34: What Will I Do  درس ۳۴: چه کاری انجام خواهم داد؟ آموزش تصویری زبان انگلیسی– سی و چهارم خلاصه مکالمه/ Summary In this lesson, Anna wants to go to a Halloween party. But she needs a costume. Will her friend Genie help her find the right one در این درس، آنا …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی وسوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی وسوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی وسوم آموزش تصویری زبان انگلیسی– سی وسوم Lesson 33: Learning America’s Sport درس ۳۳: آموختن ورزش آمریکایی خلاصه مکالمه/ Summary In the second part of “The Time Traveling Treehouse,” Anna finds the answer to this question: How do you play baseball در قسمت دوم “Time Traveling Treehouse” آنا جواب این سوال را می دهد: چگونه …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی و دوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی و دوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی و دوم !Lesson 32: Welcome to the Treehouse آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس سی و دوم خلاصه مکالمه/ Summary Anna introduces her new partner, MINDY. They are working together on the new children’s show: “The Time Traveling Treehouse.” Then, some coworkers watch the show. What will they think of the show? Will they like …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی و یکم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی و یکم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی و یکم Lesson 31: Take Me Out to the Ball Game آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس سی و یکم خلاصه داستان/ Summary Anna wants to go to see a baseball game. The question is: what is the fastest way for her to get there? Her friends Jonathan and Ashley give her advice. آنا می …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی ام

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی ام

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی ام Lesson 30: Rolling on the River نورد در رودخانه خلاصه داستان/ Summary Anna plans to have a dinner party. She needs to buy seafood, so she goes to the waterfront. She gets a surprise at the fish market آنا قصد دارد یک مهمانی ترتیب بدهد و شام درست کند. او نیاز به خرید …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و نهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و نهم Lesson 29: A Long Time Ago آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس بیست و نهم خلاصه داستان/ Summary Anna and Marsha have a lot of work to do. An advertisement makes them remember their childhood dreams. What do you think they wanted to be آنا و مارشا کار زیادی برای انجام دادن دارند. …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هشتم !Lesson 28: I Passed It آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هشتم خلاصه داستان/ Summary Anna tells her roommate, Marsha, about the problems she had in her driving test. Then Anna says she wants to drive to a special place in Washington, D.C. Where will she drive? آنا با هم اتاقی  …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هفتم Lesson 27: I Can’t Come In من نمی تونم بیایم. خلاصه داستان/Summary Anna does not feel well. She calls her boss and her doctor. What do they tell her to do? And will she follow their advice آنا احساس خوبی ندارد اوبه رئیس و دکترش زنگ می زند. آنها به او می …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و ششم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و ششم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و ششم !Lesson 26: This Game Is Fun آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و ششم خلاصه داستان/ Summary Anna plays the game “Catch Americana” and learns more about U.S. Presidents. She also learns to watch where she walks آنا بازی “Catch Americana” را بازی می کند و بیشتر در مورد رئیس جمهور ایالات …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و پنجم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و پنجم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و پنجم !Lesson 25: Watch Out آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و پنجم خلاصه داستان/ Summary Anna learns about a new game, “Catch Americana.” She walks around the memorials to U.S. Presidents and learns fun facts by playing the game آنا درباره یک بازی جدید “Catch Americana” یاد می گیرد. او در اطراف …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و چهارم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و چهارم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و چهارم !Lesson 24: Yesterday Was Amazing آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و چهارم خلاصه داستان/ Summary Anna discovers a festival – the Smithsonian Folklife Festival on the National Mall. What does she learn there about Basque culture آنا یک جشنواره را پیدا می کند – جشنواره فستیوال اسمیتسونیان در بازار ملی. او …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و سوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و سوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و سوم ?Lesson 23: What Do You Want آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و سوم خلاصه داستان/ Summary Anna and her boss go on a trip around the world. That is, they eat foods from around the world. What will they find آنا و رئیس او به سفر در سراسر جهان است. بدین …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و دوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و دوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و دوم …Lesson 22: Next Summer تابستان بعدی… آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و دوم خلاصه مکالمه/ Summary Anna and her producer, Amelia, are planning the new children’s show. Anna has lots of ideas for the show. Will Amelia like them and work well with Anna آنا و تهیه کننده او، آملیا، در …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و یکم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و یکم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و یکم ?Lesson 21: Can You Come to the Party می تونی بیای به جشن؟ آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس بیست و یکم خلاصه داستان/ Summary Anna meets her friend Marsha in a coffee shop. Marsha asks Anna to come to a party. But Anna has to take a driving test. Can Anna come …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیستم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیستم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیستم ?Lesson 20: What Can You Do چه کاری می توانی انجام دهی؟ خلاصه داستان/ Summary ?Anna meets her friend Pete in a coffee shop. Pete needs a job. Can Anna help him to find the right job for him آنا دوستش پیت را در کافی شاپ می بیند. پیت نیاز به یک شغل دارد. …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس نوزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس نوزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس نوزدهم ?Lesson 19: When Do I Start کی شروع کنم خلاصه داستان/ Summary Anna has to walk to work because the Metro is closed. She calls to tell her boss she is late. Ms. Weaver wants her to come and talk about a new assignment. What will Anna do آنا می خواهد پیاده سر کار …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هجدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هجدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هجدهم Lesson 18: She Always Does That خلاصه داستان/ Summary .Anna reads the news for the first time. She learns that there is a right way and a wrong way to read the news آنا برای اولین بار اخبار می گوید.. او روش درست وروش اشتباه خواندن اخبار را یاد می گیرد. تمرین صحبت کردن/ …

ادامه مطلب»