آموزش تصویری انگلیسی

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پنجم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پنجم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پنجم ویدئو مکالمه آنا و پیت و مارشا را با دقت ببینید و مطمئن باشید به خوبی آنا و پیت و مارشا می تونید انگلیسی را صحبت کنید! خلاصه مکالمه/ Summary Anna visits Marsha at a friend’s house. Anna and Marsha see many rooms in the house. They talk about what people do in each …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهارم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهارم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهارم ویدئو مکالمه آنا و پیت و مارشا را با دقت ببینید و مطمئن باشید به خوبی آنا و پیت و مارشا می تونید انگلیسی را صحبت کنید! خلاصه مکالمه/ Summary Anna is new to Washington, DC. She meets her friends to go out for coffee. Anna has many things in her bag. نا به …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سوم ویدئو مکالمه آنا و پیت را با دقت ببینید و مطمئن باشید به خوبی آنا و پیت می تونید انگلیسی را صحبت کنید! خلاصه مکالمه/ Summary Anna is in her new apartment. She wants to cook dinner. She tries to call Marsha for help. آنا در آپارتمان جدیدش است. او می خواهد شام را …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوم ویدئو مکالمه آنا و پیت را با دقت ببینید و مطمئن باشید به خوبی آنا و پیت می تونید انگلیسی را صحبت کنید!   خلاصه مکالمه / Summary Anna moves to Washington, DC. She goes to her new apartment and meets a new friend. تمرین صحبت کردن/ Speaking Listen to the speaker in the …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس اول

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس اول

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس اول ویدئو مکالمه آنا و پیت را با دقت ببینید و مطمئن باشید به خوبی آنا و پیت می تونید انگلیسی را صحبت کنید!  خلاصه داستان/ Summary Anna moves to Washington, DC. She meets Pete at her new apartment. آنا به واشنگتن دی سی می رود او با پیت در آپارتمان جدیدش ملاقات می کند. …

ادامه مطلب»