آخرین مطالب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و نهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و نهم Lesson 29: A Long Time Ago آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس بیست و نهم خلاصه داستان/ Summary Anna and Marsha have a lot of work to do. An advertisement makes them remember their childhood dreams. What do you think they wanted to be آنا و مارشا کار زیادی برای انجام دادن دارند. …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هشتم !Lesson 28: I Passed It آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هشتم خلاصه داستان/ Summary Anna tells her roommate, Marsha, about the problems she had in her driving test. Then Anna says she wants to drive to a special place in Washington, D.C. Where will she drive? آنا با هم اتاقی  …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هفتم Lesson 27: I Can’t Come In من نمی تونم بیایم. خلاصه داستان/Summary Anna does not feel well. She calls her boss and her doctor. What do they tell her to do? And will she follow their advice آنا احساس خوبی ندارد اوبه رئیس و دکترش زنگ می زند. آنها به او می …

ادامه مطلب»